WORK > c a l v a r y S C A R S.

general (white).
general (white).
mixed media
12" x 9"
2011